top of page

Postup výběru CDE pro Správu železnic

Analytická zpráva

Správa železnic, státní organizace

Společné datové prostředí (CDE) je systém, který umožňuje všem oprávněným účastníkům stavebního projektu sdílet data a dokumenty a řídit komunikační toky. CDE jsou navržena tak, aby mohla sloužit jako jediný zdroj a úložiště informací, ve kterém jsou shromažďovány, udržovány a šířeny dokumenty a další data v řízeném procesu. V současné době má Správa železnic několik oddělených systémů pro práci s dokumenty a předávání informací, které odpovídají současným požadavkům kladeným na správu dokumentů.

Tyto systémy však neodpovídají všem požadavkům kladeným na systémy CDE. Proto byla v prostředí Správy železnice byla provedena detailní analýza stávajících informačních systémů a jejich možných propojení se systémem CDE. Na základě analýzy stávajících systémů, požadavků interních dokumentů a zákonných předpisů a norem byly definovány kritéria pro výběr CDE pro potřeby Správy železnic. Tyto kritéria budou sloužit jako poklad pro vypsání veřejné zakázky na dodávku společného datového prostředí. Jako zcela zásadní byly analýzou identifikovány následující kritéria:

  • provozovatelnost řešení na službách a technologiích SŽ, tzn. možnost instalace aplikační vrstvy a umístění datového prostoru CDE na vlastní infrastruktuře (tzv. on-premise řešení);

  • licenční model podporuje licencování na organizaci (tzv. enterprise licence) s možností poskytnutí licence třetí straně;

  • webové rozhraní pro práci v CDE;

  • prohlížení informačních modelů přímo v CDE, práce s informacemi v modelech tamtéž;

  • nativní prohlížení běžných datových formátů přímo v CDE;

  • revize a připomínkování dokumentů v CDE;

  • bezpečnost a soulad s interní legislativou, tzn. monitoring a audit veškerých činností prováděných v CDE;

  • zabezpečené přenosy dat;

  • business kontinuita, tzn. zachování kontinuity a obnova klíčových částí systému v případě jejich narušení či ztráty.

S výběrem systému CDE také úzce souvisí dotvoření datového standardu Správy železnic. Zatím je připraven soupis parametrů pro jednotlivé prvky železniční infrastruktury, včetně zatřídění těchto prvků v klasifikačním systému CCI (klasifikační systém vyvíjený agenturou ČAS). Na ten bude navazovat tzv. datová struktura, která definuje členění stavebních prvků, principy modelování, podrobnost modelování atd. Tyto principy jsou velmi důležité pro definování přenosu informací do stávajících, a i uvažovaných informačních systémů.

Galerie

bottom of page