top of page

BIM 365

Ovládněte BIM s pomocí unikátního řešení !


Popis služby

Unikátní metoda, která zefektivní Váš přechod k používání BIM a ke splnění všech stávajících i připravovaných legislativních povinností. Pomocí metody BIM365 si objektivně vyhodnotíte Vaši vyspělost v digitalizaci stavebnictví i digitalizaci obecně, Vaši připravenost na nasazení BIM i připravenost Vašich zaměstnanců. Součástí výstupů je i definice cílového stavu a plán rozvoje. Výstupy jsou vizualizované formou dashboardů a kokpitů, na webináři uvidíte praktické výstupy. A samozřejmě se můžete ptát na cokoli odborníků na BIM a digitalizaci. KROKY ANALÝZY METODY BIM 365 1. Vyhodnocení stávajících BMI (BIM Maturity Index) Nastaví se komplexní systém indikátorů BMI a vyhodnotí se jejich současný stav a stav digitalizace oblasti stavebnictví 2. Názory zaměstnanců Dotazníkovým průzkumem ztotožnění zaměstnanců se zaváděním BIM a s digitalizací stavebních činností 3. SWOT BIM Identifikují se silné a slabé stránky organizace v oblasti BIM a digitalizace, příležitosti, ohrožení a rizika 4. Připravenost a cílová BMI Identifikuje se stupeň připravenosti organizace na nasazení BIM a cílová BMI (i ve vazbě na legislativu) 5. Plán rozvoje Zpracuje se harmonogram implementace BIM a plán naplnění zákonných požadavků a standardů 6. Předání výstupů a další kroky Prezentují se výsledky hodnocení pro skupiny manažerů i techniků, odladí se konkrétní další kroky pro rozvoj BIM


bottom of page